kosovatopnews.com është gazetë online e pavarur në "Kosovë" e cila synon informimin e popullit sa më shpejt dhe sakët të jet e mundur rreth qdo ngjarje që ndodhë brenda trojeve shqipëtare si dhe nga pjesët tjera të botes.